1.0 Algemene bepalingen, definities

1.1 Dit zijn de bezoekersvoorwaarden van Museum Kranenburgh in Bergen NH. Deze algemene bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door alle Nederlandse musea aangesloten bij de Nederlandse Museum Vereniging.

1.2 Onder ‘het museum’ wordt hierna verstaan de organisatie, die het museumcomplex beheert en exploiteert, zoals bijvoorbeeld de directie, conservatoren en overige museumfunctionarissen, die bevoegd zijn namens deze organisatie op te treden.

1.3 Onder ‘het museumcomplex’ wordt hierna verstaan het geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- en/of beheersbevoegdheid van de directie van het museum valt, daaronder begrepen maar niet daartoe beperkt, tentoonstellingszalen, vergaderkamers, horecaruimten, depot, terras en tuin en technische ruimten.

1.4 Onder ‘bezoeker’ wordt hierna verstaan eenieder, die op welke wijze dan ook, direct of indirect en al dan niet in schoolverband of groepsverband anderszins op grond van een met het museum gesloten overeenkomst tijdens reguliere openingstijden het museumcomplex  betreedt met als doel het museum in het algemeen te bezoeken, een tentoonstelling te bezoeken of een activiteit bij te wonen.

1.5 Deze bezoekersvoorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen het museum en een bezoeker. De bezoekersvoorwaarden gelden voor eenieder, die het museumcomplex betreedt zonder dat deze persoon direct of indirect een overeenkomst met het museum heeft gesloten.

1.6 Het museum zal binnen de grenzen van de redelijkheid al het mogelijke doen om het bezoek aan het museumcomplex en de door het museum georganiseerde tentoonstellingen en activiteiten overeenkomstig de wens van de bezoeker te laten verlopen. Het museum zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele overlast of ongemak voor de bezoeker tot een minimum te beperken, alsmede de veiligheid van de bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Het museum verneemt graag suggesties van de bezoeker ter verbetering van de dienstverlening. 

2.0 Kaartverkoop, aanbiedingen en prijzen

2.1. Alle door het museum gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie zijn vrijblijvend. Het museum aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor eventuele door het museum zelf gemaakte fouten in aan de bezoeker gedane prijsopgaven, mededelingen of anderszins verschafte informatie. Deze aansprakelijkheid geldt alleen voor het eigen informatiemateriaal voor zover dat recent door of namens het museum is verspreid en op het moment van de aanspraak binnen het museum aanwezig en in gebruik is. De bezoeker is te allen tijde verplicht om desgevraagd het toegangsbewijs tot het museum  en enige kaart of voucher, die recht geeft op korting op de toegangsprijs te tonen aan het museum.

2.2 De bezoeker is niet gerechtigd tot verkrijging van restitutie van de toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies of diefstal van het toegangsbewijs. Indien de bezoeker geen gebruik maakt van het vooraf gekochte toegangsbewijs, dan is dit voor eigenrekening en risico van de bezoeker. Dit is ook het geval indien het toegangsbewijs alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een eenmaal verkregen toegangsbewijs kan niet worden geruild. Ook in dit geval vindt evenmin restitutie van de toegangsprijs plaats. Het museum restitueert de door de bezoeker betaalde toegangsprijs uitsluitend indien de bezoeker het museumcomplex wegens calamiteit voortijdig dient te verlaten.

2.3 Het museum kan de toegang tot het museumcomplex aan de bezoeker ontzeggen, wanneer blijkt dat het toegangsbewijs of de voucher niet is verkregen van het museum of een daartoe door het museum bevoegd verklaarde instantie.

2.4 Ten tijde van de pandemie ten gevolge van COVID 19 en bij toegestane opening van het museum volgt het museum het protocol ‘Protocol voor veilig en verantwoord museumbezoek met ingang van 26 juni 2021’ van de Nederlandse Museum Vereniging. Tickets kunnen gekocht worden aan de kassa of online via de website van het museum. Het museum hanteert een maximum van 180 bezoekers in het museumgebouw (alle binnenruimtes). Ook de beeldentuin en het museumcafé kunnen uitsluitend worden bezocht met geldig entreebewijs.

2.5 Bezoekers worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid om bij gezondheidsklachten zoals verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid het museum niet te bezoeken. Ook bij deze klachten bij iemand uit het eigen huishouden, wordt gevraagd het museum niet te bezoeken. De 1,5 meter-regel geldt in het hele museum, er is een eenrichtings-looproute aangegeven. 

3.0 Verblijf in het museumcomplex

3.1 Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is geheel voor eigen rekening en risico van de bezoeker. Gedurende het verblijf in het museumcomplex dient de bezoeker zich in overeenstemming met hetgeen volgens de normale regels van het maatschappelijke verkeer betamelijk is te gedragen. De bezoeker is tevens verplicht aanwijzingen en instructies van het museum, zoals die van bijvoorbeeld suppoosten en beveiligingsmedewerkers,  direct op te volgen. Indien de bezoeker naar het oordeel van het museum op welke wijze dan ook in strijd met deze normen, aanwijzingen of instructies handelt, kan de bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex  worden ontzegd zonder dat de bezoeker enig recht heeft op vergoeding van de kosten van het toegangsbewijs of kosten van welke aard dan ook, dit uitsluitend ter beoordeling van het museum.

3.2 Ouders of begeleiders van minderjarige kinderen dienen erop toe te zien dat tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen. Ouders of andere begeleiders van minderjarige kinderen zijn te allen tijde aansprakelijk voor de gedragingen en de handelingen van de door hen meegebrachte kinderen. Leraren en andere begeleiders van groepen dienen erop toe te zien, dat tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal niet worden aangeraakt door de door hen begeleide groepsleden. Leraren en/of de scholen waaronder deze ressorteren en andere begeleiders zijn te allen tijde aansprakelijk voor de gedragingen en de handelingen van de door hen begeleide leerlingen en/of groepsleden. Ouders of andere begeleiders van minderjarige kinderen en/of leraren en andere begeleiders van groepen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de betreffende door hen meegebrachte minderjarige kinderen en/of groepsleden.

3.3 Het is de bezoeker onder meer verboden om in het museumcomplex:
a. aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden dan wel   kosteloos te verschaffen;
b. andere bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten langdurig te belemmeren;
c. andere bezoekers te hinderen zoals bijvoorbeeld door het gebruik van mobiele telefoons, persoonlijke audioapparatuur, of andere bronnen van geluidsoverlast;
d. (huis-)dieren mee te nemen met uitzondering van blindengeleidehonden;
e. te roken in ruimtes.
f.  etenswaren, of andere consumpties of verdovende middelen mee te nemen;
g. naar het oordeel van het museum gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, wandelstokken, paraplu’s of tassen groter dan 30x30 centimeter en rugzakken; deze kunnen kosteloos in de kluisjes in de garderobe worden opgeborgen.
h. anders dan met toestemming van het museum kinderwagens en buggy’s mee te nemen;
i. kunstwerken aan te raken

3.4 Het museum kan inzage verlangen in de door de bezoeker meegevoerde (hand-)bagage. Daarnaast kan de bezoeker bij het betreden of het verlaten van het museumcomplex te allen tijde worden gevraagd mee te werken aan een veiligheidsfouillering. Het museum behoudt zich het recht voor een bezoeker de verdere toegang tot het museumcomplex te weigeren, indien de bezoeker geen medewerking verleent aan dit veiligheidsonderzoek, zonder dat de bezoeker hierbij aanspraak kan maken op restitutie van de toegangsprijs of welke vergoeding dan ook.

3.5 Het is de bezoeker verboden om zonder voorafgaande (schriftelijke) toestemming van de directie en/of een medewerker van het museum foto-, video- en filmopnamen te (laten) maken waarbij gebruik wordt gemaakt van lampen, flitsapparatuur en statieven. Daarnaast is het verboden zonder voorafgaande toestemming van de directie van het museum foto-, video- en filmopnamen openbaar te maken dan wel te vermenigvuldigen op welke wijze en door middel van welk medium dan ook, zoals elektronische media. Het museum kan te allen tijde afgifte vorderen van apparatuur waarmee foto-, video en filmopnamen kunnen worden gemaakt en deze gedurende het verblijf van de bezoeker in bewaring nemen. Indien de bezoeker afgifte weigert kan het museum de bezoeker verdere toegang tot het museumcomplex weigeren zonder dat de bezoeker hierbij aanspraak kan maken op restitutie van de toegangsprijs of welke vergoeding dan ook.

3.6 In geval van diefstal, vernieling of overlast door de bezoeker waaronder begrepen maar niet daartoe beperkt de gedragingen genoemd in artikel 3.3 zal het museum de bezoeker aansprakelijk stellen voor de schade en aangifte doen bij de politie. Daarnaast kan het museum aan de bezoeker, die tijdens een bezoek aan Kranenburgh een voorwerp opzettelijk heeft beschadigd of in geval de bezoeker zich op een zodanige wijze heeft gedragen dat dit de vrees voor beschadiging wettigt, de toegang tot het museumcomplex voor een nader door het museum te bepalen periode ontzeggen. Het museum behoudt zich het recht voor om het signalement van een bezoeker, die een voorwerp in het museum heeft beschadigd door te geven aan een ander museum. Met betreden van het museumcomplex geeft de bezoeker voor dat doel toestemming zijn persoonsgegevens te verwerken.

3.7 Indien de bezoeker schade toebrengt aan een voorwerp van het museum behoudt het museum zich het recht voor om alle restauratie- en reparatiekosten te verhalen op de bezoeker, onverminderd het recht van het museum op volledige schadevergoeding.

3.8 Indien schade uit welke hoofde dan ook wordt veroorzaakt door een minderjarige bezoeker, respectievelijk door leden van een groep bezoekers, dan zijn naast de betreffendebezoekers, de ouders, begeleiders en/of de organisatie die een groepsbezoek heeft geboekt jegens het museum hoofdelijk gehouden de door de minderjarige bezoeker(s) en/of het groepslid c.q. de groepsleden veroorzaakte schade te vergoeden.

3.9 Ten tijde van de pandemie ten gevolge van COVID 19 en bij toegestane opening van het museum volgt het museum het protocol Protocol voor veilig en verantwoord museumbezoek met ingang van 26 juni 2021’ van de Nederlandse Museumvereniging. Hieruit volgt dat de bezoeker bij de online aanschaf van een toegangsbewijs automatisch akkoord gaat met de specifieke hygiënemaatregelen (3.10) en bezoekersvoorwaarden. Alle aanwijzingen voor routing, hygiëne en gedrag die door middel van zichtbare signing in het museumcomplex óf mondeling door personeel worden gegeven, dienen door de bezoeker te worden opgevolgd. Aan wie de aanwijzingen niet wenst op te volgen, wordt de toegang tot het museumcomplex ontzegd.

3.10 Conform onder 3.9 genoemd protocol hanteert het museum de norm: 1 mens of 1 ‘gezelschap’ op 5 m2 netto vloeroppervlak. Bezoekers worden geacht 1.5 m afstand van elkaar en van het museumpersoneel te houden en alle verkeersregels die hiertoe worden aangeboden in het gebouw, op te volgen. Bezoekers worden geacht bij binnenkomst, bij toiletgebruik en verder waar mogelijk / noodzakelijk hun handen zo grondig mogelijk te reinigen met de hiertoe op verschillende plekken in het museum aangeboden middelen.

4.0 Klachten en reclame

4.1 Klachten en verzoeken tot reclame, die verband houden met de bezoekersovereenkomst dienen binnen 8 werkdagen na de dag waarop het bezoek heeft plaatsgevonden schriftelijk bij het museum te worden ingediend. Klachten en verzoeken tot reclame, die na deze termijn worden ingediend, worden niet door het museum in behandeling genomen. Het museum onderzoekt de klacht en beantwoordt deze in beginsel schriftelijk binnen 30 dagen na ontvangst. Is het onderzoek binnen deze termijn nog niet afgerond, dan wordt dit aan klager meegedeeld evenals het vermoedelijke moment waarop dat wel het geval zal zijn.

4.2 Reclame is onder meer niet mogelijk met betrekking tot de volgende klachten en omstandigheden en leiden derhalve nooit tot een verplichting tot schadevergoeding voor het museum:
a. klachten, die betrekking hebben op het niet zichtbaar zijn van voorwerpen uit de vaste collectie van het museum;
b. klachten, die betrekking hebben op het gedeeltelijk gesloten zijn van het museumcomplex, zoals bij voorbeeld gedeeltelijke sluiting als gevolg van het opbouwen of afbreken van tentoonstellingen en dergelijke;
c. klachten en omstandigheden, die betrekking hebben op overlast of ongemak die op welke wijze dan ook is veroorzaakt door andere bezoekers zoals bij voorbeeld geluidsoverlast, ongepast gedrag, diefstal, molest en dergelijke;
d. klachten en omstandigheden, die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door onderhoudswerkzaamheden zoals bij voorbeeld een verbouwing of het (her)inrichten van ruimtes in het museumcomplex en dergelijke;
e. klachten en omstandigheden, die betrekking hebben op overlast of ongemak veroorzaakt door het niet naar behoren functioneren van faciliteiten in het museumcomplex.
 

5.0 Aansprakelijkheid van het museum

5.1 Het verblijf van de bezoeker in het museumcomplex is voor eigen rekening en risico van de bezoeker. Het museum is slechts aansprakelijk voor door de bezoeker geleden zaak en/of gevolgschade of de bezoeker toegebracht letsel die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van het museum met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt, waartegen het museum verzekerd is, dan welnaar redelijkheid en billijkheid had behoren te zijn.

5.2 Aansprakelijkheid van het museum voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst of loon, gemiste besparingen et cetera, is uitgesloten.

5.3 De aansprakelijkheid van het museum wordt onder meer uitgesloten voor:
- schade tengevolge van handelen van derden (bezoekers);
- schade ontstaan tengevolge van eigen schuld, zoals door het niet (tijdig) opvolgen van door het museum gegeven instructies;
 

5.4 Voor schade veroorzaakt aan voertuigen van de bezoeker is het museum nimmeraansprakelijk; behoudens indien de schade is ontstaan op het museumparkeerterrein van het museum en deze schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van het museum en/of haar bedrijfsleiding.

 5.5 Indien het museum goederen in ontvangst neemt of indien goederen op welke wijze dan ook waar dan ook door wie dan ook worden gedeponeerd, bewaard en/of achtergelaten zonder dat het museum daarvoor enige vergoeding bedingt, dan is het museum nimmer aansprakelijk voor schade aan of in verband met goederen op welke wijze dan ook ontstaan tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van het museum of haar bedrijfsleiding.

5.6 Het museum is nooit aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht van het museum. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van het museum onafhankelijke omstandigheid, die toegang tot het museumcomplex, tentoonstellingen en/of nakoming van de overeenkomst, tijdelijk en/of blijvend verhindert, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oproer en rellen, uitbraak van een pandemie, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, weersomstandigheden, brand stroom- en andere ernstige storingen.

6.0 Gevonden voorwerpen

6.1 Door de bezoeker in het museumcomplex gevonden voorwerpen kunnen worden afgegeven bij de kassa.

6.2 In geval de eigenaar of rechthebbende van het gevonden voorwerp zich meldt, heeft deze de keus zelf de goederen af te halen dan wel deze zich onder rembours toe te laten zenden. In beide gevallen dient de eigenaar of rechthebbende zich deugdelijk te legitimeren.

7.0 Toepasselijkheid van overige voorwaarden

7.1 De toepasselijkheid van deze bezoekersvoorwaarden laat onverlet de eventuele toepasselijkheid van andere (contractuele) voorwaarden en/of regelingen van het museum.

8.0 Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1 Op de overeenkomst(en) met het museum en de bezoekersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Alle geschillen die uit de bezoekersovereenkomst tussen de bezoeker en het museum voortvloeien worden uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Alkmaar.

9.0 Overige bepalingen

9.1 Het museum behoudt zich het recht voor deze bezoekersvoorwaarden te wijzigen.

9.2 Mocht komen vast te staan dat een van de hierboven genoemde bepalingen nietig is, dan tast die nietigheid de geldigheid van de overige in deze bezoekersvoorwaarden genoemde bepalingen niet aan.

9.3 Deze bezoekersvoorwaarden zijn vastgesteld door de directie van het museum.

De directeur van het museum,
Mariette Dölle,
Museum Kranenburgh, juni 2021